AEIOU Seiten mit Links auf

Turrini, Peter

Encyclopedia of Austria: Lampersberg, Gerhard eigentlich G. Lampersberger
Encyclopedia of Austria: Volkstheater Deutsches
Encyclopedia of Austria: Berner, Dieter
Encyclopedia of Austria: Lipuš, Florjan Pseudonym: B. Kostanek
Encyclopedia of Austria: Manker, Gustav
Encyclopedia of Austria: Morak, Franz
Encyclopedia of Austria: Mundartdichtung
Encyclopedia of Austria: Pevny, Wilhelm
Encyclopedia of Austria: Schmidinger, Dolores
Encyclopedia of Austria: Volkstheater, Altwiener

Zurück zu Turrini, Peter