AEIOU Seiten mit Links auf

Hellmesberger, Josef senior

Encyclopedia of Austria: Hellmesberger, Georg senior
Encyclopedia of Austria: Hellmesberger, Josef junior "Pepi"
Encyclopedia of Austria: Nikisch, Arthur
Encyclopedia of Austria: Hellmesberger, Ferdinand
Encyclopedia of Austria: Hellmesberger, Georg junior

Zurück zu Hellmesberger, Josef senior